• 22 498 87 77

 • serwis@cbe.com.pl

 • Myszyniecka 11

 • 03-374 Warszawa

 • 8:00 - 16:00

 • Poniedziałek - Piątek

światło z napisem taxi
21 mar

Autor: taksometry

Kategoria Porady

Licencja Taxi – jak uzyskać? Wymagania, formalności i koszty Comments Off

Licencja Taxi – jak uzyskać? Wymagania, formalności i koszty

Zanim uzyskamy pozwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, musimy spełnić szereg wymagań. Wśród nich znajdziemy m.in. uprawnienia do kierowania pojazdem, odpowiedni wiek oraz wydanie licencji, ale nie tylko! Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym również wprowadziła pewne zmiany.

Jakie jeszcze warunki musimy spełnić by móc wykonywać zawód kierowcy taksówki? W jaki sposób uzyskać pozwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego i ile to kosztuje? Jak wyposażyć samochód? Odpowiadamy na te i wiele innych pytań! Sprawdź koniecznie!

Kto może zostać taksówkarzem?

Przedsiębiorcy i członkowie spółek nie mogą być skazani m.in. za przestępstwa umyślnego naruszenia bezpieczeństwa w komunikacji, nie mogą to być też osoby z prawomocnym zakazem wykonywania działalności z zakresu transportu drogowego. Dodatkowo niezbędny jest prawo do dysponowania pojazdami samochodowymi (należy być ich właścicielem, współwłaścicielem lub leasingobiorcą).

Zatrudnieni kierowcy taksówek lub osoby prowadzące jednoosobową działalność muszą posiadać aktualne prawo jazdy kategorii B i mieć ukończone 18 lat.

Kandydaci do pracy na stanowisku kierowcy taxi nie mogą:

 • być skazani za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu czy wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu,
 • posiadać zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • mieć przeciwwskazań zdrowotnych i przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy.

pasażer w taxi

Zostając kierowcą taksówki, warto znać również języki obce, szczególnie wówczas, gdy wozimy klientów w dużych miastach. Ponadto powinniśmy być komunikatywni, otwarci i odważni. Praca często odbywa się w różnych porach, także nocnych oraz w weekendy i święta. Niezwykle pomocna może okazać się znajomość topografii miasta, chociaż egzaminy z topografii i specjalne szkolenia nie są już obowiązkowe.

Jak zostać taksówkarzem – krok po kroku

Jeżeli spełniasz podstawowe warunki i wiesz, że chcesz zostać taksówkarzem, musisz postarać się o licencję taxi. Wniosek można złożyć zarówno pisemnie, jak i w formie elektronicznej. Jeżeli decydujesz się na tę drugą opcję, wszystkie potrzebne załączniki również możesz złożyć drogą elektroniczną. Licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką możemy uzyskać na przewozy na terenie gminy, kilku gmin lub na terenie miasta.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

We wniosku o udzielenie licencji taxi musisz podać okres, na jaki chcesz taką licencję uzyskać i dokonać opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji, z czego, jeżeli licencja wydana jest na dłuższy okres, zapłacisz za nią więcej. Za licencję od 2 do 15 lat zapłacisz od ok. 300 zł (w Warszawie będzie to 355,20 zł), z kolei licencja na 30 do 50 lat będzie nas kosztować do ok. 500 zł (w Warszawie zapłacimy za nią dokładnie 499,50 zł). Dodatkowo należy dokonać niewielkiej opłaty za wpis. Czas oczekiwania na wydanie licencji wynosi od kilku dni do około miesiąca.

Za wydanie wtórnika licencji np. na skutek utraty z przyczyn niezależnych od nas, pobierana jest kwota w wysokości 10 procent opłaty za udzielenie licencji, podobnie jest w przypadku zmiany licencji np. z powodu zmiany danych. W innym przypadku należy uiścić kwotę w wysokości 25 procent opłaty za udzielenie licencji.

osoba prowadząca samochód

Z kolei w momencie zgłoszenia w odpowiednim wniosku, że licencja będzie dotyczyć więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobierana jest jedna opłata dla całego okresu ważności, ale powiększona o 11 procent za każdy pojazd. Z kolei wydanie wypisu z licencji będzie nas kosztować 1 procent opłaty za licencję. Więcej informacji zawiera:

 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Wymagane złożenie dodatkowych dokumentów

Wraz z wnioskiem o przyznanie licencji taxi (licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką) należy złożyć również:

 • oświadczenie, że dana osoba spełnia wymóg dobrej reputacji – zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • wykaz pojazdów samochodowych (marka, typ, numer rejestracyjny, VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem),
 • kserokopie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych,
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem lub umowa leasingu (jeżeli taką posiadasz),
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • pełnomocnictwo w sprawach związanych z administracją,
 • kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz decyzja o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówki.

Wyposażenie taksówki – to musisz wiedzieć!

Jeżeli staramy się o licencję w zakresie transportu drogowego taksówką, musimy odpowiednio wyposażyć nasz pojazd. Przewoźnik drogowy w swoim pojeździe musi mieć m.in.:

Taksówka może zostać oznaczona dodatkowo nazwą miejscowości, numerem bocznym lub innymi elementami identyfikującymi taksówki miejscowe.

Do oznakowania tego pojazdu należy użyć światła o białej lub żółtej barwie, z napisem taxi, które powinno być umieszczone na dachu. Po zmroku oznakowanie to musi pozostać widoczne z przynajmniej 50 m.

Taksometry z kolei, to sprzęt, który służy do obliczania opłaty za przejazd. Co ważne, powinny one współpracować z kasą fiskalną. Niezwykle ważna jest legalizacja taksometru i warto ją wykonać nie tylko wówczas, gdy straciła ważność, ale także w momencie, gdy zmieniliśmy samochód lub rozmiar opon, taksometr uległ awarii i był naprawiany lub zostały w nim uszkodzone plomby.

Kary za naruszenie przepisów o transporcie drogowym dotyczących taksówek

Licencja taxi zobowiązuje nas do przestrzegania zasad związanych z wykonywaniem przewozu drogowego. Dokument ten uprawnia do dokonywania usług transportowych tylko na określonym terenie.

Osoby wykonujące osobiście przewóz mogą przewieźć pasażera z obszaru objętego licencją na obszar, który nie jest nią objęty oraz przywieźć z innego obszaru na ten, na którym posiadają licencję taxi. Są to jednak wyjątki. Co więcej, kierowca nie może podczas wykonywania pracy przewozić osób za granicę państwa, ponieważ zakres licencji nie obejmuje takich usług.

kobieta zatrzymująca taksówkę

Można wykonywać transport drogowy taksówką na terenie kilku gmin, jednak tylko wówczas, gdy gminy te mają zawarte odpowiednie porozumienie oraz są wpisane do licencji kierowcy.

Ponadto samochód musi być odpowiednio wyposażony i oznakowany. Wymagany jest montaż taksometru i kasy fiskalnej, kierowca musi posiadać licencję, a pojazd musi być do niej wpisany. Za naruszenie przepisów prawa grożą kary pieniężne sięgające niekiedy nawet od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Share this Post!